Priprava prijave projektnega predloga na razpis

Storitev priprave in prijave projekta na razpis običajno poteka v okviru štirih sklopov projektnih aktivnosti:

Presentation1-spletna_stranv1

1. Opredelitev vsebine projekta in konzorcijskih partnerjev

Na podlagi prejete dokumenatcije in intervujev z vami se seznanimo z vsebino projekta. Sodelovanje naročnika v okviru te aktivnosti je ključno za pridobitev kakovostnih podatkov, ki se bodo kasneje odražali v vsebinski opredelitvi projekta, pripravi projektnega predloga ter pripravi prijavne oziroma druge projektne dokumentacije. V sodelovanju z vami pripravimo razdelitev vsebine po področjih in za vsako področje po potrebi evidentiramo potencialne partnerje. Bistvenega pomena je tudi preverjanje, kakšno partnerstvo je potrebno za prijavo na razpis (nacionalno, mednarodno, velikost partnerstva). Za vas izvedemo celotno analizo potencialnih partnerjev (na nacionalni in mednarodni ravni) in usklajevanje z identificiranimi potencialnimi partnerji pri izvedbi projekta. Namen te aktivnosti je pridobiti partnerje za prijavo projekta in zbrati njihova stališča, videnje in informacije glede obravnavanega projekta.

2. Priprava projektnega predloga

Projektni predlog je dokument, ki vsebuje vse skrbno zbrane informacije, usklajene z namenom in pogoji razpisa. Prvi korak, ko najdemo ustrezen finančni vir, je skrbna preučitev razpisa in navodil za pripravo projektnih predlogov. Pozorni moramo biti predvsem na:

  • cilje in namen razpisa,
  • upravičenost prijaviteljev,
  • upravičene aktivnosti in stroške,
  • višino sofinanciranja,
  • trajanje projekta,
  • rok za oddajo in druge formalnosti.

Po preučitvi zahtev posameznega razpisa pripravimo projektni predlog, kar zajema naslednje aktivnosti:

  • opredelitev delovnih paketov projekta in razdelitev le-teh po partnerjih,
  • izdelava predloga finančnega okvira in razdelitev proračuna po partnerjih,
  • priprava vsebinske in finančne razdelitve projekta po partnerjih,
  • priprava in usklajevanje delovnih paketov v sodelovanju z vami.

3. Priprava prijavne dokumentacije

Za uspešno prijavo je ključ do uspeha obvladovanje celotnega procesa priprave prijave oziroma vsa spremljajoča projektna dokumentacija (priprava konzorcijskega sporazuma, priprava in zbiranje administrativnih obrazcev, priprava in izpolnjevanje spletnih obrazcev itd.).

4. Oddaja projektnega predloga

Ob zaključku priprave projektnega predloga je treba biti pozoren na rok za oddajo projektnih predlogov. V tej fazi se preveri formalna pravilnost in vsebinska ustreznost projektnega predloga skladno s priporočili in pogoji razpisa. Projektni predlog z vso spremljajočo dokumentacijo se pošlje na ustrezno institucijo (preveri se naslov, oblika oddaje in število izvodov).