Izvedba promocijskih aktivnosti na projektu

Izvedba promocijskih aktivnosti obsega naloge komuniciranja in razširjanja informacij na ravni projekta. Sama promocija projektnih aktivnosti in ciljev projekta poteka na dveh ravneh:

  • izvedba aktivnosti širokega komuniciranja, promocije projekta ter aktivnosti za dvig zavedanja o projektu: izdelava skupne komunikacijske strategije projekta, izdelava strategije za prenos znanja, organizacija in izvedba različnih dogodkov, priprava e-časopisov v izbranem jeziku, izdelava letakov o projektu v izbranem jeziku, organizacija promocijskih kampanj na projektni ravni, izdelava in zagon projektne spletne strani ...,
  • izvedba aktivnosti rednega komuniciranja med projektnimi partnerji: izdelava in distribucija e-časopisov o projektu na ravni partnerstva v jezikih partnerjev, izdelava, tisk in distribucija letaka za raven partnerstva, organizacija lokalnih medijskih pojavov/komunikacijskih akcij na različnih dogodkih ...