Pomembnejši referenčni projekti - eUprava

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije

 • Projektna podpora operaciji "Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov"
 • Priprava poročila za projekt STORK 2011
 • Vsebinsko svetovanje za operacionalizacijo sistema Portal NIO v letu 2010
 • Podpora delovni skupini za projektno koordinacijo E-uprave in pomoč pri izvajanju EU projektov na MJU
 • Svetovanje in pomoč pri pripravi strategije razvoja informatike javne uprave in povezovanja uradnih evidenc
 • Analiza e-vključenosti uprave
 • Izdelava prototipa spletne aplikacije za vnos dokumentacije projektov e-uprave
 • Vzpostavitev in izvajanje nalog Programsko - projektne pisarne
 • Načrtovanje in izvedba (1. faza) Metaregistra e-uprave za enotne e-storitve v javni upravi
 • Vzpostavitev informacijske podpore za upravljanje s stanovanji na MJU
 • Svetovanje pri izdelavi strategije e-Uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

 • Izdelava idejne zasnove interoperabilnostne hrbtenice e-pravosodja
 • Analiza procesov, zakonodaje in informacijske opremljenosti pravosodnih organov RS ter priprava predloga akcijskega načrta nadaljnjega poteka projekta e-pravosodje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Delovanje centra za podporo uporabnikom in vzdrževanje sistema ISARR
 • Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR 2008-2011

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Koncipiranje projekta ter izdelava investicijske dokumentacije in priprava tehnične specifikacije projekta za izgradnjo Evidenčnega in analitskega IS za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji
 • Pomoč pri administraciji življenjskih dogodkov in vključevanje občin v sistem elektronskih storitev javne uprave e-SJU
 • Sodelovanje pri izvajanju nalog v okviru projekta eGOVERNET

Ministrstvo za informacijsko družbo Republike Slovenije

 • Svetovalne storitve s področja informatizacije lokalnih skupnosti SEPLS-C
 • Priprava zbirnih podatkov, pregledov in priporočil s področja elektronskega poslovanja in IKT v letu 2003
 • Priprava strateškega dokumenta uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (e-občina)
 • E- subvencije (URANUS)
 • Izdelava akcijskega načrta eSlovenija

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

 • Izdelava krovne študije za opredelitev izvedbe vzpostavitve enotnega okna za pomorski promet v RS
 • Svetovanje ter nadzor s področja planiranja in razvoja SI SSN (informacijski sistem za spremljanje in nadzor pomorskega prometa)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

 • Vzdrževanje sistema ISARR 2013-2014

Center Vlade Republike Slovenije za informatike

 • Usposabljanje javne uprave Republike Slovenije za e-poslovanje
 • Skrbništvo Strategije e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004
 • Skrbništvo strateškega plana razvoja skupnega dela informacijskih sistemov državne uprave od leta 2002 do 2004
 • Zasnova Arhitekture informacijskega sistema državnih organov za podporo e-postopkom
 • Izdelava Strategije e-poslovanja v javni upravi Republike Slovenije za obdobje od leta 2001 do leta 2004
 • Izdelava Strateškega plana razvoja skupnega dela informacijskega sistema državnih organov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 • Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave

Arhiv Rebuplike Slovenije

 • Izdelava investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
 • Strokovna pomoč pri pripravi izvedbenega načrta strategije razvoja elektronskega arhiva (e-ARH.si)

Narodna in univerzitetna knjižnica

 • Izdelava strategije digitalne knjižnice Slovenije – dLib

SRC.SI d.o.o.

 • Svetovanje in strokovna pomoč pri upravljanju projekta na področju interoperabilnosti in nacionalnega interoperabilnostnega okvirja

SIMT d.o.o.

 • Evropski enoviti sistem za povezovanje digitalnih informacij javnega značaja

Genis d.o.o.

 • Zasnova interoperabilnostnega okvirja v javni upravi

Generalni sekretariat Črne gore

 • Svetovanje glede uvedbe sistema za upravljanje z vsebinami v Generalni sekretariat Vlade Črne Gore

Vlada Republike Črne gore

 • Izdelava metodologij načrtovanja in obvladovanja eGOV projektov v Republiki Črni gori