Ostalo

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Ministrstvo za notranje zadeve

  • Izdelava preliminarne analize uvedbe informacijske podpore javnim naročilom v okolje Ministrstva za notranje zadeve in Policije 
  • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2013

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  • Svetovalne storitve pri pripravi strategije razvoja informacijske družbe si2010

Ministrstvo za informacijsko družbo

  • Izdelava predhodne študije izvedbenih modelov za eksploatacijo informacij javnega značaja
  • Prehod iz zbirke MS Office na zbirko OpenOffice.org
  • Študija izvedljivosti projekta »Slovenščina na daljavo«  
  • Izdelava spletnega mesta Ministrstva za informacijsko družbo 

Zveza potrošnikov Slovenije 

  • Priprava prijave na razpis e-storitve in mobilne aplikacijeza Zvezo potrošnikov Slovenije

Slovensko društvo Informatika

  • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2013
  • Organizacija posveta Informatika v javni upravi 2012
  • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2012
  • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2011
  • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2011
  • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2010
  • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2010
  • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2009
  • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2009
  • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2008
  • Organizacija posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2007
  • Organizacija posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2006
  • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi 12. posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2005

Zavod za šport RS Planica

  • Priprava dokumentnih predlog za področje razvoja informacijskega sistema športa v Sloveniji  

Mednarodni institut za potrošniške raziskave

  • Priprava prijav za razpis E-vsebine in E-storitve

Center Vlade RS za informatiko

  • Svetovanje na področju kakovosti  
  • Informacijski sistem nabav - I. faza projekta 
  • Načrtovanje, upravljanje in dograjevanje sistema vodenja kakovosti po standardih skupine ISO 9001:2000 ter presoja informacijskih rešitev 
  • Prenova Metodologije vodenja projektov v državni upravi 
  • Študija izvedljivosti vzpostavitve enotnega kontaktnega centra v upravi (s poudarkom na ITkT storitvah in podpori) 
  • Priprava projekta NNP – Načrtovanje neprekinjenega poslovanja 
  • Ocena ekonomske upravičenosti MS EA za obdobje 2003 – 2005 
  • Prenova poslovanja upravnih enot 
  • Izdelava aplikacij za spremljanje dodeljevanja javnih ključev 
  • Izdelava Enotne metodologije razvoja informacijskega sistema – EMRIS 
  • Izdelava in prenova aplikacij Projektna pisarna 
  • Operacionalizacija metodologije vodenja projektov z upoštevanjem vidika kakovosti 
  • Izdelava Metodologije vodenja projektov v državni upravi in aneksa za področje projektov informacijske tehnologije 
  • Izdelava enotne metodologije vodenja projektov 
  • Izdelava računalniških aplikacij za podporo metodologiji vodenja projektov 
  • Navodila za vodenje projektov za Center vlade RS za informatiko
  • Izdelava Metodologije strateškega planiranja razvoja informacijskega sistema državnih organov  

IN2 d.o.o. 

  • Priprava vloge za pridobitev kredita SID banke za poslovanje MSP 2013-2014
  • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za IN2 d.o.o.

Si.mobil d.d.

  • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za Simobil d.d.

Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o.

  • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za Avtento d.o.o.

Zaslon Telecom d.o.o.

  • Priprava prijave na razpis e-storitve in mobilne aplikacije za Zaslon Telecom
  • Svetovanje pri pripravi dveh projektnih prijav na razpisu MVZT z naslovom »Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010«

Microsoft Slovenija d.o.o.

  • Analiza razmer in implementacija izhodišč strategije nastopa v javni upravi
  • Izhodišča strategije nastopa v javni upravi
  • Prenova in nadgradnja sistema projektnega vodenja (reorganizacija in optimizacija procesov izvajanja projektov) v Actual IT d.o.o.
  • Študija pokritja poslovnih potreb s sodobnimi Microsoftovimi namiznimi orodji

Comland d.o.o.

  • Razvoj integralnega projektnega informacijskega sistema Projektna pisarna 3.0

Bron d.o.o.

  • Acroni, Metal Ravne, SIJ - implementacija Hyperion

Halcom d.d.

  • Uvedba informacijskega sistema MS-Project Server 2007 za upravljanje projektov v Halcom d.d.

SIMT d.o.o.

  • Vodenje projekta »Nakup, prilagoditev, implementacija in vzdrževanje aplikacije za spremljanje podpore uporabnikom«  

Actual I.T.  d.o.o.

  • Mentorstvo pri uvajanju projektnega vodenja in zunanje izvajanje vodenja projektov na Actual I.T.

HERMES SoftLab d.d.

  • Izvajanje projektne pisarne in pomoči pri vodenju projekta za potrebe HERMES SoftLab d.d. in končnega naročnika vlade Republike Črne Gore  

3 GEN d.o.o.

  • Izdelava načrta spletnega mesta

Logina Informacijske tehnologije d.o.o.,

  • Pomoč in svetovanje pri pripravi dokumentacije in vodenju postopka za prijavo ponudbe projekta z nazivom »Free traffic toll collection system with protection of personal data - including passenger monitoring system« v okviru 6. okvirnega programa EU

 

EVROPSKA UNIJA, STRUKTURNI SKLADI

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

  • Vzdrževanje sistema ISARR 2013-2014
  • Delovanje centra za podporo uporabnikom in vzdrževanje sistema ISARR
  • Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR 2008-2011  

Ministrstvo za finance 

  • Razvoj in vzdrževanje aplikacije IS-PA2007 v dvoletnem obdobju od 2010 do 2012 (Ministrstvo za finance, 2010 – 2011)

Ministrstvo za notranje zadeve 

  • Svetovanje na področju Evropskega socialnega sklada

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  • Strokovna pomoč pri pregledu zahtevkov za izplačilo
  • Logistična pomoč MŠŠ za izvedbo dogodkov ob predsedovanju Evropski Uniji
  • Tehnična pomoč MŠŠ
  • Razvoj informacijske podpore za vodenje projektov iz strukturnih skladov

Ministrstvo za informacijsko družbo

  • Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih enotnega programskega dokumenta (EPD) Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006  

Univerza v Mariboru

  • Projektno vodenje in izvajanje aktivnosti komuniciranja in promocije za projekt SEETechnology

Center Vlade RS za informatiko

  • Vzpostavitev in izvajanje nalog Programsko - projektne pisarne na programu Informacijsko-dokumentacijski center  

Center društvo za avtizem

  • Priprava projektne dokumentacije za razpis LLP za uspešno črpanje EU sredstev iz programa Grundtvig-centraliziran (Autism connections Europe)

Islamska skupnost v RS

  • Priprava projektne dokumentacije za razpis LLP za uspešno črpanje EU sredstev iz programa Leonardo da Vinci - decentraliziran (Sevdah)  

Bron d.o.o. 

  • Pomoč pri vodenju projekta Izgradnja, dograditev in integracija IS za obravnavo vlog za ukrepe Programa razvoja podeželja (PRP 2007-2013) in Operativnega programa za razvoj ribištva (OPR 2007-2013) v letu 2011

C&G d.o.o.

  • Priprava projektne dokumentacije za razpis SRRP 08 za uspešno črpanje EU sredstev iz OP RR (OTLM System)  

Evropska komisija - 6. okvirni program

  • Projekt "Star-net"  

Centar za strateško ekonomska istraživanja "Vojvodina-CESS"

  • Organizacija študijskega obiska predstavnikov organizacije iz Vojvodine  

 

TELEKOMUNIKACIJE

Telekom Slovenije, d.d. 

  • Popis in optimizacija procesa prodaje in izvedbe nestandardnih "cloud" rešitev
  • Priprava vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Dokončanje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije, prva faza – projekt TETRA«
  • Pomoč pri pripravi ponudbe za javno naročilo za izvajanje storitvene podpore za digitalni radijski sistem TETRA
  • Analiza poslovnih procesov in izboljšanje poslovanja Planet 9
  • Pomoč pri izvedbi reorganizacije podjetja Planet 9 d.o.o.
  • Izdelava strategije za podjetje Planet 9 d.o.o.
  • Usposabljanje Uporaba projektnega vodenja v praksi ter Planiranje in spremljanje projektov z uporabo MS Project Server 2007
  • Vpeljava elementov projektnega vodenja v SIOL
  • Prenova vloge Siol-a v Skupini Telekom Slovenije
  • SiOL – analiza stanja na področju IPTV

GVO, d.o.o. 

  • Izdelava finančnih poročil za projekt gradnje širokopasovnih omrežij v Ormožu
  • Sistemska podpora pri izvedbi JZP za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na Dolenjskem in v Slovenskih Konjicah
  • Sistemska podpora pri izvedbi javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na Koroškem

Si.mobil d.d.

  • Opredelitev procesov na področju konvergenčnih storitev
  • Popisovanje obstoječih procesov za potrebe internega sistema kontrole
  • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za Simobil d.d.
  • Opredelitev poslovnih zahtev za celovito informatizacijo FLS storitev
  • Analiza in prenova procesa Razvoj in upravljanje s produkti

TSmedia, d.o.o.

  • Analiza obstoječega stanja za storitev »Oglasi pred klici«

Iskratel d.o.o.

  • Pregled in priprava predlogov ukrepov za projekt GSM-R
  • Izgradnja enotnega portala v podjetju Iskratel d.o.o.
  • Vzpostavitev informacijske podpore Programsko - projektne pisarne v podjetju Iskratel

Ministrstvo za informacijsko družbo

  • Izdelava navodil za izvajanje poslovnega modela partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem pri izgradnji širokopasovnih povezav

 

BANČNIŠTVO

Banka Koper d.d.

  • Delavnica na temo projektnega vodenja s predstavitvijo agilne metodologije
  • Delavnica Planiranje in spremljanje projektov v Banki Koper

Ljubljanska borza d.d.

  • Izdelava informacijske podpore upravljanja projektov

Bankart d.o.o.

  • Prenova projektnega vodenja v Bankart d.o.o.

ABANKA VIPA d.d.

  • Izvedba usposabljanja in svetovanja vodstvu projekta Basel II s področja projektnega vodenja

Unicredit bank d.d.

  • Prenova sistema projektnega vodenja v Bank Austria Creditanstalt d.d.

Banka Sparkasse d.d.

  • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Osnove metod in tehnik projektnega vodenja

Nova KBM d.d.

  • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Osnove metod in tehnik projektnega vodenja

Poteza Skupina d.d.,

  • Usposabljanje s področja metod in tehnik projektnega vodenja

 

IZOBRAŽEVANJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  • Tehnično vodenje projekta razvoja informacijskega sistema eVŠ
  • Pomoč in svetovanje pri izdelavi razpisne dokumentacije za vzdrževanja in nadgradnje informacijskega sistema MŠŠ za šolske zavode / OMIS

Univerza v Ljubljani

  • Izdelava projektne dokumentacije za Tehnološki design center (TDC)
  • Izvajanje nalog Programsko projektne pisarne programa projektov »Informatizacija Univerze v Ljubljani«

Univerza v Mariboru

  • Projektno vodenje in izvajanje aktivnosti komuniciranja in promocije za projekt SEETechnology

Slovensko društvo Informatika

  • Študija EUCIP v Sloveniji (I. faza: Zasnova poslovnega načrta za uvajanje EUCIP v Sloveniji)

BlomInfo A/S, Danska, Podružnica Ljubljana

  • Usposabljanje s področja javnih naročil in financ po pravilih Svetovne banke đ

SRC.SI d.o.o.

  • Usposabljanje vodij projektov v SRC.SI d.o.o.

Glotta Nova d.o.o.

  • Karierni načrt za zaposlene po 50. letu

Več naročnikov

  • Usposabljanja s področij projektnega vodenja, obvladovanja IT projektov, optimizacije poslovnih procesov, uporabe programa MS Project

Ill, International Institute for Learning Deutschland GmbH, PMI ogranak Zagreb

  • Organizacija seminarja "In Search of Excellence in Project Management"

 

JAVNE FINANCE, DAVKI IN CARINA

Ministrstvo za finance

  • Razvoj in vzdrževanje aplikacije IS-PA2007 v dvoletnem obdobju od 2010 do 2012
  • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projekta »Strengthening of Judicial Training Centre
  • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projekta »Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC«
  • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projekta »Police Peace Operations«
  • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projektov »Krepitev izvajanja programa Natura 2000 v Sloveniji« in »Usposabljanje zaposlenih na področju prevzema evropskega in schengenskega pravnega reda«
  • Vzpostavitev sistema glavne knjige zakladnice (GKZ) in sistema povezav s proračunom RS, vključno z odnosi med proračunom RS in EU
  • Vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema Republike Slovenije

Davčna Uprava Republike Slovenije

  • Organiziranje, priprava in izvajanje postopkov za zagotavljanje kakovosti projekta EDP – 3

Carinska uprava RS

  • Svetovanje pri vzpostavitvi sistema za projektno vodenje v Carinski upravi Republike Slovenije

 

OKOLJE IN PROSTOR

Ministrstvo za notranje zadeve

  • Dokument identifikacije projekta »Enotni spletni portal nepremičnin« (spremenjeno v »Enotni spletni portal stvarnega premoženja«) z analizo stroškov in koristi

Ministrstvo za obrambo

  • Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) za izgradnjo objekta Učni poligon »PREDOR« Ig

Ministrstvo za okolje in prostor

  • Prenova informacijskega sistema (IS) za odpadke – izbira metodologije razvoja IS, analiza stanja in načrt prenove IS, priprava projektne dokumentacije za javno naročilo za prenovo IS za odpadke
Geodetska uprava Republike Slovenije
  • Izdelava razpisne dokumentacije za prenovo informacijskega sistema nepremičninskih evidenc, vodenje projektne pisarne
  • Zasnova strategije na področju evidentiranja nepremičnin
  • Izdelava baze postopkov in logičnega modela nepremičninskih evidenc po Zakonu o evidentiranju nepremičnin – zasnova CBN
  • Izdelava strategije prostorske informatike Geodetske uprave
  • Izdelava investicijske dokumentacije za projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc
  • Vzpostavitev in izvajanje nalog projektne pisarne na projektu Posodobitve evidentiranja nepremičnin
  • Kontrola kakovosti na projektu CBN

Agencija RS za okolje

  • Pomoč pri vodenju projekta razvoja informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše

KPL d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin in inženiring

  • Popis in optimizacija poslovnih procesov v KPL

A.T. Kearney Svetovanje d.o.o.

  • Izdelava in implementacija modela strateškega holdinga preko povezovanja in poenotenja podpornih poslovnih procesov ter vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela Javnega Holdinga Ljubljana

Ekart Marketing, Andrej Ekart s.p.

  • Pregled projektne ideje za prijavo na razpis MG

Državna geodetska uprava Republike Hrvaške

  • Strateška študija nadaljnjega razvoja skupnega informacijskega sistema zemljiške knjige in katastra

 

TURIZEM

SPIRIT Slovenija, javna agencija / Slovenska turistična organizacija

  • Vzdrževanje aplikacije eKategorizacija in register NO
  • Nadgradnja aplikacije eKategorizacija in razvoj registra nastanitvenih obratov
  • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2010
  • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2009
  • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2008
  • Svetovanje pri izdelavi Strategije integralnega turističnega informacijskega sistema Slovenije
  • Svetovanje pri izdelavi Strategije integralnega turističnega informacijskega sistema Slovenije
  • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2007
  • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2006
  • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2004
  • Strategija razvoja integralnega turističnega informacijskega sistema 2004 – 2006
  • Priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za sistem za podporo odločanju STO
  • Vzpostavitev skrbništva Turističnega informacijskega portala (TIP) – Izdelava poslovnika
  • Študija primernosti rezervacijskih sistemov za Slovenijo in slovenski turistični informacijski portal – STIP
  • Zagotavljanje svetovalnih storitev in nadzora nad zunanjimi izvajalci v letu 2003
  • Priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za vzdrževanje in nadgradnjo turističnega informacijskega portala
  • Uskladitev programa razvoja integralnega turističnega informacijskega sistema za leto 2002 in 2003
  • Izdelava strateškega plana razvoja Integralnega turističnega informacijskega sistema

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  • Izdelava elektronskih kategorizacijskih listov

Atlantis d.o.o.

  • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Napredno planiranje projektov v organizaciji s pomočjo Microsoft Project 2003

 

ZAVAROVALNIŠTVO

Zavarovalnica Triglav d.d.

  • Osnovno in nadaljevalno usposabljanje s področja projektnega vodenja in timskega dela
  • Obvladovanje razvojnih programov in projektov Zavarovalnice Triglav d.d.

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

  • Osnovno in nadaljevalno usposabljanje s področja projektnega vodenja in timskega dela

KD Življenje, zavarovalnica d.d.

  • Priprava in izvedba usposabljanja iz projektnega vodenja na KD Življenje d.d.
  • Vodenje projekta migracije podatkov sistema Symass – Amarta
  • Izdelava poslovnika upravljanja IT/IS skupaj s prioritetnimi procesi

Adriatic Slovenica d.d.

  • Izvedba osnovnega usposabljanja iz projektnega vodenja na Adriatic Slovenica
  • Vzpostavitev in izvajanje nalog Programsko - projektne pisarne v Poslovnem sistemu Slovenica – Adriatic

Zavarovalnica Tillia d.d.

  • Strateški plan razvoja informacijskega sistema v Zavarovalnici Tillia d.d.
  • Obvladovanje projekta prenove informacijskega sistema na Zavarovalnici Tilia d.d.
  • Popis in optimizacija postopkov na Zavarovalnici Tilia d.d.
  • Strateški plan prenove informacijskega sistema v Zavarovalnici Tilia d.d.

Vlada Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

  • Strateški razvojni program zdravstvenega zavarovanja Črne Gore do leta 2010 (Vlada

 

TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO

Studio Moderna d.o.o.

  • Poslovna in sistemska analiza zahtev za informacijski sistem Studia Moderna
  • Svetovanje pri izbiri ustreznega programskega orodja za obvladovanje CRM s področja poslovanja

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Ministrstvo za notranje zadeve

  • Izvajanje nalog tehničnega sekretariata za nevladne organizacije

Mednarodni institut za potrošniške raziskave 

  • Izdelava spletnih aplikacij v okviru projekta iPotrošnik

CHF International 

  • Priprava razpisne dokumentacije za izdelavo rezervacijskega sistema, spletnega portala in klicnega centra Nacionalne turistične organizacije Črne gore

 

MEDIJI IN ZABAVA

RTV Slovenija

  • Ocena lastništva licenc paketa pisarniške programske opreme

HIT d.d.

  • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Informacijska podpora projektom z orodjem Microsoft Project
  • Usposabljanje s področja projektnega managementa
  • Svetovanje pri projektu Prenove projektnega vodenja v HIT d.d.

 

KULTURA

Ministrstvo za kulturo

  • Evalvacija razpisnih postopkov za umetniške projekte
  • Popis in optimizacija postopkov na Ministrstvu za kulturo in organih v sestavi
  • Izdelava strateškega plana razvoja informacijskega sistema Ministrstva za kulturo

Narodna in univerzitetna knjižnica

  • Izdelava dokumentacije za realizacijo projekta vzpostavitve nacionalnega agregatorja eVsebin s področja kulture

 

KEMIČNA INDUSTRIJA IN FARMACIJA

Nacionalni inštitut za biologijo

  • Podpora pri vodenju projekta SYSTHER

PPG Helios d.o.o.

  • Svetovanje (coaching) in razvoj sistema nadzora projektov na PPG Helios d.o.o.
  • Izvedba usposabljanja vodij projektov in članov timov s področja projektnega vodenja

Gorenjske Lekarne

  • Implementacija optimalnih poslovnih procesov in informacijskega sistema Gorenjskih lekarn – 1. faza
  • Optimizacija poslovnih procesov in plan informatizacije Gorenjskih lekarn

 

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

TPV d.d.

  • Uporabniška pomoč in svetovanje pri uporabi sistema projektnega vodenja v TPV d.d.
  • Razvoj sistema projektnega vodenja v Skupini TPV

 

OSTALO

Ministrstvo za notranje zadeve

  • Izvedba storitev merjenja administrativnih stroškov in administrativnih bremen v zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili s pripadajočimi podzakonskimi akti
  • Izvedba storitev merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS, na podlagi Enotne metodologije, v okviru operacije merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS
  • Priprava in izvedba usposabljanja s področja projektnega vodenja
  • Podpora izvajanju Akcijskega načrta SREP in nadgradnja projektnega vodenja
  • Študija uvedbe odprto-kodnih informacijskih rešitev v državni upravi
  • Izdelava filmov oz. ekranskih posnetkov delovanja sistema e-VEM v okviru operacije e-VEM g.d.i.
  • Izdelava študij Nacionalnega interoperabilnostnega okvirja (študije NIO)
  • Popis in optimizacija poslovnih procesov nabavnega poslovanja v okolju MNZ in Policije
  • Vsebinska nadgradnja kataloga uradnih evidenc – METAREGISTER II
  • Vzpostavitev Programsko - projektne pisarne na Ministrstvu za notranje zadeve

Ministrstvo za pravosodje

  • Izdelava strokovnega mnenja glede izbire primernega postopka javnega naročanja za projekt e-Zapori

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Narodna in univerzitetna knjižnica

  • Pomoč in svetovanje pri izdelavi programske naloge kot izhodišča za natečajno nalogo v sklopu priprav na nov arhitekturni natečaj NUK II

Služba vlade RS za razvoj

  • Oblikovanje enotne evidence razvojnih politik RS

Servis skupnih služb Vlade RS

  • Svetovanje pri vzpostavitvi urejenega projektnega okolja v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije z izdelavo študije

Vrhovno sodišče RS

  • Uvedba projektnega vodenja na Centru za informatiko Vrhovnega sodišča – usposabljanje
  • Sodelovanje pri projektu informatizacije kazenskih vpisnikov

Statistični urad RS

  • Izdelava strateškega plana prenove informacijskega sistema Statističnega urada RS

Kadrovska služba Vlade RS

  • Izdelava razpisne dokumentacije za Upravni kadrovski informacijski sistem (UKIS) ter popis in optimizacija postopkov
  • Izgradnja upravnega kadrovskega informacijskega sistema (UKIS)

Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik

  • Pomoč pri oddaji in izvedbi javnega naročila za prehrambeno blago, čistila in sanitetni material

Mestna občina Ljubljana

  • Priprava konceptov vzpostavitve uporabniku prijaznega poslovanja v upravnem središču Ljubljana

Skupnost občin Slovenije

  • Priprava vzorčnih opisov življenjskih dogodkov s področja pristojnosti lokalne samouprave in izdelava vzorcev e-obrazcev

Mestna občina Koper

  • Izdelava osnovne študije izvedljivosti integracije e-dokumentov in e-arhiviranja v MO Koper
  • Svetovanje pri analizi sistema projektnega vodenja v Mestni občini Koper

Mestna občina Novo mesto

  • Popis in optimizacija procesov ter priprava predlogov informatizacije na Mestni občini Novo mesto

Kraški zidar d.d., Algebra d.o.o.

  • Prilagoditev projektnega informacijskega sistema MS Project Server in pilotna uporabniška podpora

Več naročnikov

  • Svetovanje v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij na področju informacijskih tehnologij

Chile consumers associations

  • Izdelava strateškega plana razvoja informacijskega sistema za Chile Consumers Associations