INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Izdelava preliminarne analize uvedbe informacijske podpore javnim naročilom v okolje Ministrstva za notranje zadeve in Policije 
 • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2013

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Svetovalne storitve pri pripravi strategije razvoja informacijske družbe si2010

Ministrstvo za informacijsko družbo

 • Izdelava predhodne študije izvedbenih modelov za eksploatacijo informacij javnega značaja
 • Prehod iz zbirke MS Office na zbirko OpenOffice.org
 • Študija izvedljivosti projekta »Slovenščina na daljavo«  
 • Izdelava spletnega mesta Ministrstva za informacijsko družbo 

Zveza potrošnikov Slovenije 

 • Priprava prijave na razpis e-storitve in mobilne aplikacijeza Zvezo potrošnikov Slovenije

Slovensko društvo Informatika

 • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2013
 • Organizacija posveta Informatika v javni upravi 2012
 • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2012
 • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2011
 • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2011
 • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2010
 • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2010
 • Organizacija konference Informatika v javni upravi 2009
 • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2009
 • Organizacija konference Dnevi slovenske informatike 2008
 • Organizacija posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2007
 • Organizacija posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2006
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi 12. posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2005

Zavod za šport RS Planica

 • Priprava dokumentnih predlog za področje razvoja informacijskega sistema športa v Sloveniji  

Mednarodni institut za potrošniške raziskave

 • Priprava prijav za razpis E-vsebine in E-storitve

Center Vlade RS za informatiko

 • Svetovanje na področju kakovosti  
 • Informacijski sistem nabav - I. faza projekta 
 • Načrtovanje, upravljanje in dograjevanje sistema vodenja kakovosti po standardih skupine ISO 9001:2000 ter presoja informacijskih rešitev 
 • Prenova Metodologije vodenja projektov v državni upravi 
 • Študija izvedljivosti vzpostavitve enotnega kontaktnega centra v upravi (s poudarkom na ITkT storitvah in podpori) 
 • Priprava projekta NNP – Načrtovanje neprekinjenega poslovanja 
 • Ocena ekonomske upravičenosti MS EA za obdobje 2003 – 2005 
 • Prenova poslovanja upravnih enot 
 • Izdelava aplikacij za spremljanje dodeljevanja javnih ključev 
 • Izdelava Enotne metodologije razvoja informacijskega sistema – EMRIS 
 • Izdelava in prenova aplikacij Projektna pisarna 
 • Operacionalizacija metodologije vodenja projektov z upoštevanjem vidika kakovosti 
 • Izdelava Metodologije vodenja projektov v državni upravi in aneksa za področje projektov informacijske tehnologije 
 • Izdelava enotne metodologije vodenja projektov 
 • Izdelava računalniških aplikacij za podporo metodologiji vodenja projektov 
 • Navodila za vodenje projektov za Center vlade RS za informatiko
 • Izdelava Metodologije strateškega planiranja razvoja informacijskega sistema državnih organov  

IN2 d.o.o. 

 • Priprava vloge za pridobitev kredita SID banke za poslovanje MSP 2013-2014
 • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za IN2 d.o.o.

Si.mobil d.d.

 • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za Simobil d.d.

Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o.

 • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za Avtento d.o.o.

Zaslon Telecom d.o.o.

 • Priprava prijave na razpis e-storitve in mobilne aplikacije za Zaslon Telecom
 • Svetovanje pri pripravi dveh projektnih prijav na razpisu MVZT z naslovom »Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010«

Microsoft Slovenija d.o.o.

 • Analiza razmer in implementacija izhodišč strategije nastopa v javni upravi
 • Izhodišča strategije nastopa v javni upravi
 • Prenova in nadgradnja sistema projektnega vodenja (reorganizacija in optimizacija procesov izvajanja projektov) v Actual IT d.o.o.
 • Študija pokritja poslovnih potreb s sodobnimi Microsoftovimi namiznimi orodji

Comland d.o.o.

 • Razvoj integralnega projektnega informacijskega sistema Projektna pisarna 3.0

Bron d.o.o.

 • Acroni, Metal Ravne, SIJ - implementacija Hyperion

Halcom d.d.

 • Uvedba informacijskega sistema MS-Project Server 2007 za upravljanje projektov v Halcom d.d.

SIMT d.o.o.

 • Vodenje projekta »Nakup, prilagoditev, implementacija in vzdrževanje aplikacije za spremljanje podpore uporabnikom«  

Actual I.T.  d.o.o.

 • Mentorstvo pri uvajanju projektnega vodenja in zunanje izvajanje vodenja projektov na Actual I.T.

HERMES SoftLab d.d.

 • Izvajanje projektne pisarne in pomoči pri vodenju projekta za potrebe HERMES SoftLab d.d. in končnega naročnika vlade Republike Črne Gore  

3 GEN d.o.o.

 • Izdelava načrta spletnega mesta

Logina Informacijske tehnologije d.o.o.,

 • Pomoč in svetovanje pri pripravi dokumentacije in vodenju postopka za prijavo ponudbe projekta z nazivom »Free traffic toll collection system with protection of personal data - including passenger monitoring system« v okviru 6. okvirnega programa EU

 

EVROPSKA UNIJA, STRUKTURNI SKLADI

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

 • Vzdrževanje sistema ISARR 2013-2014
 • Delovanje centra za podporo uporabnikom in vzdrževanje sistema ISARR
 • Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR 2008-2011  

Ministrstvo za finance 

 • Razvoj in vzdrževanje aplikacije IS-PA2007 v dvoletnem obdobju od 2010 do 2012 (Ministrstvo za finance, 2010 – 2011)

Ministrstvo za notranje zadeve 

 • Svetovanje na področju Evropskega socialnega sklada

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Strokovna pomoč pri pregledu zahtevkov za izplačilo
 • Logistična pomoč MŠŠ za izvedbo dogodkov ob predsedovanju Evropski Uniji
 • Tehnična pomoč MŠŠ
 • Razvoj informacijske podpore za vodenje projektov iz strukturnih skladov

Ministrstvo za informacijsko družbo

 • Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih enotnega programskega dokumenta (EPD) Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006  

Univerza v Mariboru

 • Projektno vodenje in izvajanje aktivnosti komuniciranja in promocije za projekt SEETechnology

Center Vlade RS za informatiko

 • Vzpostavitev in izvajanje nalog Programsko - projektne pisarne na programu Informacijsko-dokumentacijski center  

Center društvo za avtizem

 • Priprava projektne dokumentacije za razpis LLP za uspešno črpanje EU sredstev iz programa Grundtvig-centraliziran (Autism connections Europe)

Islamska skupnost v RS

 • Priprava projektne dokumentacije za razpis LLP za uspešno črpanje EU sredstev iz programa Leonardo da Vinci - decentraliziran (Sevdah)  

Bron d.o.o. 

 • Pomoč pri vodenju projekta Izgradnja, dograditev in integracija IS za obravnavo vlog za ukrepe Programa razvoja podeželja (PRP 2007-2013) in Operativnega programa za razvoj ribištva (OPR 2007-2013) v letu 2011

C&G d.o.o.

 • Priprava projektne dokumentacije za razpis SRRP 08 za uspešno črpanje EU sredstev iz OP RR (OTLM System)  

Evropska komisija - 6. okvirni program

 • Projekt "Star-net"  

Centar za strateško ekonomska istraživanja "Vojvodina-CESS"

 • Organizacija študijskega obiska predstavnikov organizacije iz Vojvodine  

 

TELEKOMUNIKACIJE

Telekom Slovenije, d.d. 

 • Popis in optimizacija procesa prodaje in izvedbe nestandardnih "cloud" rešitev
 • Priprava vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Dokončanje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije, prva faza – projekt TETRA«
 • Pomoč pri pripravi ponudbe za javno naročilo za izvajanje storitvene podpore za digitalni radijski sistem TETRA
 • Analiza poslovnih procesov in izboljšanje poslovanja Planet 9
 • Pomoč pri izvedbi reorganizacije podjetja Planet 9 d.o.o.
 • Izdelava strategije za podjetje Planet 9 d.o.o.
 • Usposabljanje Uporaba projektnega vodenja v praksi ter Planiranje in spremljanje projektov z uporabo MS Project Server 2007
 • Vpeljava elementov projektnega vodenja v SIOL
 • Prenova vloge Siol-a v Skupini Telekom Slovenije
 • SiOL – analiza stanja na področju IPTV

GVO, d.o.o. 

 • Izdelava finančnih poročil za projekt gradnje širokopasovnih omrežij v Ormožu
 • Sistemska podpora pri izvedbi JZP za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na Dolenjskem in v Slovenskih Konjicah
 • Sistemska podpora pri izvedbi javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na Koroškem

Si.mobil d.d.

 • Opredelitev procesov na področju konvergenčnih storitev
 • Popisovanje obstoječih procesov za potrebe internega sistema kontrole
 • Pomoč pri pripravi prijave na razpis "Razvoj novih produktov 2013-2015" za Simobil d.d.
 • Opredelitev poslovnih zahtev za celovito informatizacijo FLS storitev
 • Analiza in prenova procesa Razvoj in upravljanje s produkti

TSmedia, d.o.o.

 • Analiza obstoječega stanja za storitev »Oglasi pred klici«

Iskratel d.o.o.

 • Pregled in priprava predlogov ukrepov za projekt GSM-R
 • Izgradnja enotnega portala v podjetju Iskratel d.o.o.
 • Vzpostavitev informacijske podpore Programsko - projektne pisarne v podjetju Iskratel

Ministrstvo za informacijsko družbo

 • Izdelava navodil za izvajanje poslovnega modela partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem pri izgradnji širokopasovnih povezav

 

BANČNIŠTVO

Banka Koper d.d.

 • Delavnica na temo projektnega vodenja s predstavitvijo agilne metodologije
 • Delavnica Planiranje in spremljanje projektov v Banki Koper

Ljubljanska borza d.d.

 • Izdelava informacijske podpore upravljanja projektov

Bankart d.o.o.

 • Prenova projektnega vodenja v Bankart d.o.o.

ABANKA VIPA d.d.

 • Izvedba usposabljanja in svetovanja vodstvu projekta Basel II s področja projektnega vodenja

Unicredit bank d.d.

 • Prenova sistema projektnega vodenja v Bank Austria Creditanstalt d.d.

Banka Sparkasse d.d.

 • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Osnove metod in tehnik projektnega vodenja

Nova KBM d.d.

 • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Osnove metod in tehnik projektnega vodenja

Poteza Skupina d.d.,

 • Usposabljanje s področja metod in tehnik projektnega vodenja

 

IZOBRAŽEVANJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Tehnično vodenje projekta razvoja informacijskega sistema eVŠ
 • Pomoč in svetovanje pri izdelavi razpisne dokumentacije za vzdrževanja in nadgradnje informacijskega sistema MŠŠ za šolske zavode / OMIS

Univerza v Ljubljani

 • Izdelava projektne dokumentacije za Tehnološki design center (TDC)
 • Izvajanje nalog Programsko projektne pisarne programa projektov »Informatizacija Univerze v Ljubljani«

Univerza v Mariboru

 • Projektno vodenje in izvajanje aktivnosti komuniciranja in promocije za projekt SEETechnology

Slovensko društvo Informatika

 • Študija EUCIP v Sloveniji (I. faza: Zasnova poslovnega načrta za uvajanje EUCIP v Sloveniji)

BlomInfo A/S, Danska, Podružnica Ljubljana

 • Usposabljanje s področja javnih naročil in financ po pravilih Svetovne banke đ

SRC.SI d.o.o.

 • Usposabljanje vodij projektov v SRC.SI d.o.o.

Glotta Nova d.o.o.

 • Karierni načrt za zaposlene po 50. letu

Več naročnikov

 • Usposabljanja s področij projektnega vodenja, obvladovanja IT projektov, optimizacije poslovnih procesov, uporabe programa MS Project

Ill, International Institute for Learning Deutschland GmbH, PMI ogranak Zagreb

 • Organizacija seminarja "In Search of Excellence in Project Management"

 

JAVNE FINANCE, DAVKI IN CARINA

Ministrstvo za finance

 • Razvoj in vzdrževanje aplikacije IS-PA2007 v dvoletnem obdobju od 2010 do 2012
 • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projekta »Strengthening of Judicial Training Centre
 • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projekta »Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC«
 • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projekta »Police Peace Operations«
 • Preverjanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za MF v sklopu projektov »Krepitev izvajanja programa Natura 2000 v Sloveniji« in »Usposabljanje zaposlenih na področju prevzema evropskega in schengenskega pravnega reda«
 • Vzpostavitev sistema glavne knjige zakladnice (GKZ) in sistema povezav s proračunom RS, vključno z odnosi med proračunom RS in EU
 • Vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema Republike Slovenije

Davčna Uprava Republike Slovenije

 • Organiziranje, priprava in izvajanje postopkov za zagotavljanje kakovosti projekta EDP – 3

Carinska uprava RS

 • Svetovanje pri vzpostavitvi sistema za projektno vodenje v Carinski upravi Republike Slovenije

 

OKOLJE IN PROSTOR

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Dokument identifikacije projekta »Enotni spletni portal nepremičnin« (spremenjeno v »Enotni spletni portal stvarnega premoženja«) z analizo stroškov in koristi

Ministrstvo za obrambo

 • Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) za izgradnjo objekta Učni poligon »PREDOR« Ig

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Prenova informacijskega sistema (IS) za odpadke – izbira metodologije razvoja IS, analiza stanja in načrt prenove IS, priprava projektne dokumentacije za javno naročilo za prenovo IS za odpadke
Geodetska uprava Republike Slovenije
 • Izdelava razpisne dokumentacije za prenovo informacijskega sistema nepremičninskih evidenc, vodenje projektne pisarne
 • Zasnova strategije na področju evidentiranja nepremičnin
 • Izdelava baze postopkov in logičnega modela nepremičninskih evidenc po Zakonu o evidentiranju nepremičnin – zasnova CBN
 • Izdelava strategije prostorske informatike Geodetske uprave
 • Izdelava investicijske dokumentacije za projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc
 • Vzpostavitev in izvajanje nalog projektne pisarne na projektu Posodobitve evidentiranja nepremičnin
 • Kontrola kakovosti na projektu CBN

Agencija RS za okolje

 • Pomoč pri vodenju projekta razvoja informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše

KPL d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin in inženiring

 • Popis in optimizacija poslovnih procesov v KPL

A.T. Kearney Svetovanje d.o.o.

 • Izdelava in implementacija modela strateškega holdinga preko povezovanja in poenotenja podpornih poslovnih procesov ter vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela Javnega Holdinga Ljubljana

Ekart Marketing, Andrej Ekart s.p.

 • Pregled projektne ideje za prijavo na razpis MG

Državna geodetska uprava Republike Hrvaške

 • Strateška študija nadaljnjega razvoja skupnega informacijskega sistema zemljiške knjige in katastra

 

TURIZEM

SPIRIT Slovenija, javna agencija / Slovenska turistična organizacija

 • Vzdrževanje aplikacije eKategorizacija in register NO
 • Nadgradnja aplikacije eKategorizacija in razvoj registra nastanitvenih obratov
 • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2010
 • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2009
 • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2008
 • Svetovanje pri izdelavi Strategije integralnega turističnega informacijskega sistema Slovenije
 • Svetovanje pri izdelavi Strategije integralnega turističnega informacijskega sistema Slovenije
 • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2007
 • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2006
 • Zagotavljanje svetovalnih storitev na področju informacijske tehnologije v letu 2004
 • Strategija razvoja integralnega turističnega informacijskega sistema 2004 – 2006
 • Priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za sistem za podporo odločanju STO
 • Vzpostavitev skrbništva Turističnega informacijskega portala (TIP) – Izdelava poslovnika
 • Študija primernosti rezervacijskih sistemov za Slovenijo in slovenski turistični informacijski portal – STIP
 • Zagotavljanje svetovalnih storitev in nadzora nad zunanjimi izvajalci v letu 2003
 • Priprava tehničnega dela razpisne dokumentacije za vzdrževanje in nadgradnjo turističnega informacijskega portala
 • Uskladitev programa razvoja integralnega turističnega informacijskega sistema za leto 2002 in 2003
 • Izdelava strateškega plana razvoja Integralnega turističnega informacijskega sistema

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Izdelava elektronskih kategorizacijskih listov

Atlantis d.o.o.

 • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Napredno planiranje projektov v organizaciji s pomočjo Microsoft Project 2003

 

ZAVAROVALNIŠTVO

Zavarovalnica Triglav d.d.

 • Osnovno in nadaljevalno usposabljanje s področja projektnega vodenja in timskega dela
 • Obvladovanje razvojnih programov in projektov Zavarovalnice Triglav d.d.

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

 • Osnovno in nadaljevalno usposabljanje s področja projektnega vodenja in timskega dela

KD Življenje, zavarovalnica d.d.

 • Priprava in izvedba usposabljanja iz projektnega vodenja na KD Življenje d.d.
 • Vodenje projekta migracije podatkov sistema Symass – Amarta
 • Izdelava poslovnika upravljanja IT/IS skupaj s prioritetnimi procesi

Adriatic Slovenica d.d.

 • Izvedba osnovnega usposabljanja iz projektnega vodenja na Adriatic Slovenica
 • Vzpostavitev in izvajanje nalog Programsko - projektne pisarne v Poslovnem sistemu Slovenica – Adriatic

Zavarovalnica Tillia d.d.

 • Strateški plan razvoja informacijskega sistema v Zavarovalnici Tillia d.d.
 • Obvladovanje projekta prenove informacijskega sistema na Zavarovalnici Tilia d.d.
 • Popis in optimizacija postopkov na Zavarovalnici Tilia d.d.
 • Strateški plan prenove informacijskega sistema v Zavarovalnici Tilia d.d.

Vlada Republike Crne Gore, Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

 • Strateški razvojni program zdravstvenega zavarovanja Črne Gore do leta 2010 (Vlada

 

TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO

Studio Moderna d.o.o.

 • Poslovna in sistemska analiza zahtev za informacijski sistem Studia Moderna
 • Svetovanje pri izbiri ustreznega programskega orodja za obvladovanje CRM s področja poslovanja

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Izvajanje nalog tehničnega sekretariata za nevladne organizacije

Mednarodni institut za potrošniške raziskave 

 • Izdelava spletnih aplikacij v okviru projekta iPotrošnik

CHF International 

 • Priprava razpisne dokumentacije za izdelavo rezervacijskega sistema, spletnega portala in klicnega centra Nacionalne turistične organizacije Črne gore

 

MEDIJI IN ZABAVA

RTV Slovenija

 • Ocena lastništva licenc paketa pisarniške programske opreme

HIT d.d.

 • Izvedba manjših usposabljanj s področja projektnega vodenja in uporabe orodij za podporo projektnemu vodenju - Informacijska podpora projektom z orodjem Microsoft Project
 • Usposabljanje s področja projektnega managementa
 • Svetovanje pri projektu Prenove projektnega vodenja v HIT d.d.

 

KULTURA

Ministrstvo za kulturo

 • Evalvacija razpisnih postopkov za umetniške projekte
 • Popis in optimizacija postopkov na Ministrstvu za kulturo in organih v sestavi
 • Izdelava strateškega plana razvoja informacijskega sistema Ministrstva za kulturo

Narodna in univerzitetna knjižnica

 • Izdelava dokumentacije za realizacijo projekta vzpostavitve nacionalnega agregatorja eVsebin s področja kulture

 

KEMIČNA INDUSTRIJA IN FARMACIJA

Nacionalni inštitut za biologijo

 • Podpora pri vodenju projekta SYSTHER

PPG Helios d.o.o.

 • Svetovanje (coaching) in razvoj sistema nadzora projektov na PPG Helios d.o.o.
 • Izvedba usposabljanja vodij projektov in članov timov s področja projektnega vodenja

Gorenjske Lekarne

 • Implementacija optimalnih poslovnih procesov in informacijskega sistema Gorenjskih lekarn – 1. faza
 • Optimizacija poslovnih procesov in plan informatizacije Gorenjskih lekarn

 

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

TPV d.d.

 • Uporabniška pomoč in svetovanje pri uporabi sistema projektnega vodenja v TPV d.d.
 • Razvoj sistema projektnega vodenja v Skupini TPV

 

OSTALO

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Izvedba storitev merjenja administrativnih stroškov in administrativnih bremen v zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili s pripadajočimi podzakonskimi akti
 • Izvedba storitev merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS, na podlagi Enotne metodologije, v okviru operacije merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS
 • Priprava in izvedba usposabljanja s področja projektnega vodenja
 • Podpora izvajanju Akcijskega načrta SREP in nadgradnja projektnega vodenja
 • Študija uvedbe odprto-kodnih informacijskih rešitev v državni upravi
 • Izdelava filmov oz. ekranskih posnetkov delovanja sistema e-VEM v okviru operacije e-VEM g.d.i.
 • Izdelava študij Nacionalnega interoperabilnostnega okvirja (študije NIO)
 • Popis in optimizacija poslovnih procesov nabavnega poslovanja v okolju MNZ in Policije
 • Vsebinska nadgradnja kataloga uradnih evidenc – METAREGISTER II
 • Vzpostavitev Programsko - projektne pisarne na Ministrstvu za notranje zadeve

Ministrstvo za pravosodje

 • Izdelava strokovnega mnenja glede izbire primernega postopka javnega naročanja za projekt e-Zapori

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Narodna in univerzitetna knjižnica

 • Pomoč in svetovanje pri izdelavi programske naloge kot izhodišča za natečajno nalogo v sklopu priprav na nov arhitekturni natečaj NUK II

Služba vlade RS za razvoj

 • Oblikovanje enotne evidence razvojnih politik RS

Servis skupnih služb Vlade RS

 • Svetovanje pri vzpostavitvi urejenega projektnega okolja v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije z izdelavo študije

Vrhovno sodišče RS

 • Uvedba projektnega vodenja na Centru za informatiko Vrhovnega sodišča – usposabljanje
 • Sodelovanje pri projektu informatizacije kazenskih vpisnikov

Statistični urad RS

 • Izdelava strateškega plana prenove informacijskega sistema Statističnega urada RS

Kadrovska služba Vlade RS

 • Izdelava razpisne dokumentacije za Upravni kadrovski informacijski sistem (UKIS) ter popis in optimizacija postopkov
 • Izgradnja upravnega kadrovskega informacijskega sistema (UKIS)

Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik

 • Pomoč pri oddaji in izvedbi javnega naročila za prehrambeno blago, čistila in sanitetni material

Mestna občina Ljubljana

 • Priprava konceptov vzpostavitve uporabniku prijaznega poslovanja v upravnem središču Ljubljana

Skupnost občin Slovenije

 • Priprava vzorčnih opisov življenjskih dogodkov s področja pristojnosti lokalne samouprave in izdelava vzorcev e-obrazcev

Mestna občina Koper

 • Izdelava osnovne študije izvedljivosti integracije e-dokumentov in e-arhiviranja v MO Koper
 • Svetovanje pri analizi sistema projektnega vodenja v Mestni občini Koper

Mestna občina Novo mesto

 • Popis in optimizacija procesov ter priprava predlogov informatizacije na Mestni občini Novo mesto

Kraški zidar d.d., Algebra d.o.o.

 • Prilagoditev projektnega informacijskega sistema MS Project Server in pilotna uporabniška podpora

Več naročnikov

 • Svetovanje v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij na področju informacijskih tehnologij

Chile consumers associations

 • Izdelava strateškega plana razvoja informacijskega sistema za Chile Consumers Associations