Pomembnejši referenčni projekti - transport in promet

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

 • Izdelava strategije razvoja inteligentnih transportnih sistemov (ITS) v RS od leta 2012 do vključno 2020
 • Opredelitev strateških (krovnih) izhodišč delovanja Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP)
 • Priprava simulacij izračunov uvedbe tedenskih vinjet
 • Pomoč pri pripravi akcijskega načrta uvedbe elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
 • Svetovalne storitve pri zasnovi in izvedbi javnega naročanja za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku s pogoji za interoperabilnost v Evropski uniji
 • Načrtovanje vzpostavitve sistema RDS-TMC
 • Načrt organizacije nacionalnega centra za upravljanje in informiranje v prometu NCUIP
 • Nacionalne smernice za ukrepanje ob dogodkih in nesrečah na avtocestnem omrežju
 • Elektronski cestninski sistemi – piloti: priprava specifikacij in načrtov za javne razpise za področje IS, vključno z zagotavljanjem strokovne in tehnične podpore naročniku za izvedbo postopkov javnega naročanja
 • Priprava izhodišč za izdelavo metodologije dinamičnega cestninjenja z upoštevanjem vidikov trajnostnega razvoja
 • SPOPS - sistem za podporo odločanju pri supernadzoru na MPZ
 • Študije o vzpostavitvi računalniške evidence izdanih licenc in delitve dovolilnic v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu in medsebojna elektronska povezava GZS, OZS, Direkcije RS za ceste, MzP in Prometnega inšpektorata RS ter nadgradnja sistema s povezavo MNZ in CURS
 • Študija upravičenosti vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

 • Izdelava krovne študije za opredelitev izvedbe vzpostavitve enotnega okna za pomorski promet v RS
 • Svetovanje ter nadzor s področja planiranja in razvoja SI SSN (informacijski sistem za spremljanje in nadzor pomorskega prometa)

 DARS d.d.

 • Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
 • Tehnični, organizacijski in pravni ukrepi za preprečevanje zlorab cestninskega sistema
 • Vzpostavitev projektne pisarne aktivnostim programa TEMPO

 APPIA d.o.o.

 • Prometno ekonomsko vrednotenje variant rekonstrukcije glavne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec (APPIA d.o.o., 2010);
 • Ekonomsko vrednotenje investicije v sistem za nadzor in vodenje prometa na AC Lenart – Pince (APPIA d.o.o., 2009 – 2010);
 • Izdelava prometno ekonomske študije upravičenosti gradnje odstavnih pasov na AC in HC v RS (APPIA d.o.o., 2009 – 2010);

 Aerodrom Ljubljana d.d., Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Ministrstvo za promet

 • Storitve projektne pisarne pri izvedbi projekta »Glavni načrt letališča Ljubljana vključno z železniško povezavo z Ljubljano in Kranjem (nova železniška povezava Ljubljana-Jesenice) ob upoštevanju zakonodaje Evropske unije zlasti s področja varnosti«

 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 • Možnosti trženja usposabljanja in izobraževanja na področju inteligentnih transportnih sistemov

 Intereuropa d.d.

 • Svetovanje s področja zagotavljanja kakovosti izdelkov na projektu ISPRO ter zagotavljanje kakovosti poteka projekta
 • Priprava metodologije za izdelavo študije izvedljivosti
 • Izdelava metodologije razvoja in nakupa informacijskih rešitev
 • Svetovanje pri projektu Vzpostavitve podpore projektnemu delu v Intereuropi IT d.o.o.

 PRIS Inženiring d.o.o., CUZAK&CO d.o.o.

 • Pomoč pri pripravi ponudbe na razpis UK-DfT (National Road Pricing)

 CGP d.d.

 • Prenova in nadgradnja sistema projektnega vodenja v CGP d.d.

 Evropska komisija – 6. Okvirni program

 • Satcoms in Support of Transport on European Roads – SISTER

 Conference of European Directors of Roads

 • Izvajanje nalog projektne pisarne za CEDR TGR TPM CEDR