Pomembnejši referenčni projekti - zdravstvo in sociala

Ministrstvo za zdravje

 • Izdelava tehničnih specifikacij za funkcionalne sklope eZis: "Ogrodje portala zVEM" in "Enotni zdravstveno informacijski model EZZ" ter uskladitev in prilagoditev tehničnih specifikacij za "Vzpostavitev nacionalnega čakalnega seznama in eNaročanja"
 • Zagotavljanje strokovne podpore pri vodenju projekta e-Zdravje
 • Študija izvedljivosti projekta eZdravje - Predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo izvedbe
 • Pomoč in svetovanje na področju izvedbe projekta vzpostavitve informacijskega sistema na Pediatrični kliniki
 • Izdelava Krovnega strateškega dokumenta za informatizacijo zdravstvenega sistema
 • Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva (1. faza)

 Ministrstvo za notranje zadeve

 • Novelacija investicijskih dokumentacij za potrebe eSociale
 • Izdelava koncepta rešitve in akcijskega načrta izvedbe programa eSociala

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Svetovanje pri informatizaciji MDDSZ
 • Uvajanje in usposabljanje uporabnikov programske podpore postopkom sprejema v institucionalno varstvo
 • Svetovanje s področja informacijske tehnologije pri razvoju informacijskega sistema centrov za socialno delo in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
 • Migracija podatkov socialnovarstvenih zavodov o prošnjah za sprejem v modul informacijske rešitve za podporo vodenju postopkov sprejema, premestitev in odpusta v institucionalnem varstvu
 • Programska podpora postopkom sprejema v institucionalno varstvo
 • Svetovanje pri organizaciji in vodenju projekta za izdelavo informacijskega sistema centrov za socialno delo
 • Strokovna pomoč in svetovanje na projektu izdelave informacijskega sistema v centrih za socialno delo
 • Izdelava razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za izdelavo informacijskega sistema centrov za socialno delo
 • Izdelava Strateškega plana razvoja IT Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

 Univerzitetni Klinični center Ljubljana

 • Pomoč in svetovanje pri vodenju projekta Virtualizacija lokacij in prostorov UKC Ljubljana
 • Izdelava načrta informacijskega sistema za objekt DTS (Diagnostično terapevtske službe) s popisom ključnih procesov
 • Izdelava strateškega plana prenove informacijskega sistema Kliničnega centra Ljubljana

 Inštitut za varovanje zdravja RS

 • Posodobitev projektnega načina dela v Inštitutu za varovanje zdravja
 • Svetovanje pri koncipiranju, izdelavi tehničnega dela razpisne dokumentacije in obvladovanju projekta informacijskega sistema eRCO
 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za vzpostavitev zdravstvenega statističnega portala ZSP

 Inštitut RS za socialno varstvo

 • Izdelava strateškega načrta za pripravo in izvajanje enotnega informacijskega sistema institucionalnega varstva v Sloveniji (Inštitut RS za socialno varstvo, 2003);

 Zavod RS za transfuzijsko medicino

 • Svetovanje in pomoč pri projektu Posodobitev informacijskega sistema transfuzijske službe

 Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

 • Izpeljava projekta Javni natečaj za podelitev nagrad za dobro poslovno prakso pri zaposlovanju invalidov

 Skupnost socialnih zavodov Slovenije

 • Priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca Enovitega Poslovnega informacijskega sistema članov SSZS

 Zveza društev upokojencev Slovenije

 • Sofinanciranje projektov civilne družbe – večja dostopnost za civilno družbo

 Comland d.o.o.

 • Svetovanje pri vzdrževanju rešitve za programsko podporo postopkom sprejema v institucionalno varstvo (Comland d.o.o., kontinuirano). 

 Merela d.o.o.

 • Priprava prijave za javni razpis ZZZS – Javni razpis za izvajanje programa izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov zavarovanim osebam

 MM Surgical d.o.o

 • Pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za projekt »Telemedicina« na PPF II (Project Proposal Facility II Grant Scheme)

Ministrstvo za zdravstvo, Republika Makedonija

 • Svetovanje pri izdelavi tehničnih specifikacij za Integrirani zdravstveni informacijski sistem Republike Makedonije